به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

برنامه کشیک بزرگسال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح بزرگسال

شنبه صبح بزرگسال • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر سجودی
 • دکتر اصلانی
 • دکتر مژدهی
 • دکتر منجی

یکشنبه صبح بزرگسال • دکترحیدر زاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر سجودی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر یکتا
 • دکتر محبی
 • دکتر منجی
 • دکتر ارزین

دوشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر کاولی
 • دکتراصلانی
 • دکتر یکتا
 • دکتر حیدر زاده
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر محبی

سه شنبه صبح بزرگسال • دکتر اسحاقی
 • دکتر سجودی
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر یکتا
 • دکتر محبی
 • دکتر صفر پور
 • دکتر ارزین
 • دکتراصلانی

چهارشنبه صبح بزرگسال


 • دکتر آتشی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر اصلانی
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر سجودی
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر محمدی
پنج شنبه صبح بزرگسال

 • دکترمطلق
 • دکتر سجودی
 • دکتر مرتضایی
 • دکتر نیکویه
 • کتر محبی

کشیک عصر بزرگسال

شنبه عصر بزرگسال


 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر منجی
 • دکتر محمدی 
 • دکتر مژدهی 
 • دکتر خانجانی

یکشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر آتشی
 • دکتر سرابی
 • دکتر کاولی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر منجی
 • دکتر محبی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر حاجی محمدی

دوشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر خانجانی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفر پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر مرتضایی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر حاجی محمدی

سه شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر نیکویه
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر ضیغمیان
 • دکتر یوسفی
 • دکتر خانجانی
 • دکتر مطلق

چهارشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر ضیغمیان
 • دکتر محبی
 • دکتر مرتضایی
 • دکتر نیکویه
 • دکتر صفرپور
 • دکتر یوسفی
 • دکتر سرابی
 • دکتر مطلق
 • دکتر آتشی

پنجشنبه عصر بزرگسال • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر آتشی
 • دکتر سجودی
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر ضیغمیان

برنامه کشیک ظهر وشب درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک ظهر و شب

شنبه

 •  ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر بدخش
 • شب 20/30 الی 22/30-پور قلی

یکشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سرابی و دکتر صفرپور

دوشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 -دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر حکیمی پور

سه شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکترمطلق

چهارشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 -دکتر بدخش
 • دکتر مرتضایی 22:30شب ساعت 20:30الی 

پنجشنبه

 •  و دکتر پور قلی ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب از ساعت 20/30 الی 22/30-دکتر ضیغمیان

کشیک جمعه

دکتر محبی و دکتر آتشی

برنامه کشیک اطفال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح اطفال

شنبه صبح اطفال • دکتر لسانی
 • دکتر همراه
 • دکتر علیزاده

یکشنبه صبح اطفال


 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر حاجی محمدی

دوشنبه صبح اطفال


 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما

سه شنبه صبح اطفال

 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر لسانی

چهارشنبه صبح اطفال

 • دکتر علیزاده
 • دکتر قاسمی
 • دکتر لسانی

پنجشنبه صبح اطفال


 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکتر ارزین
 • دکترحاجی محمدی

کشیک عصر اطفال

شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه 
 • دکتر فرجی

یکشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین 
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر لسانی
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه

دوشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر محبی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه 
 • دکتر بدخش

سه شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه 
 • دکتر بدخش

چهارشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه

پنجشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بابایی
 • دکتر محبی
 • دکتر قبله نما
شماره تماس ضروری