به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

برنامه کشیک بزرگسال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح بزرگسال

شنبه صبح بزرگسال • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر سجودی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر منجی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر ملکی
 • د کتر مشتاق پور
 • دکتر موسوی

یکشنبه صبح بزرگسال • دکترحیدر زاده
 • دکتر یکتا
 • دکتر نجفی
 • کتر محبی
 • دکتر منجی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر بدخش

دوشنبه صبح بزرگسال


 • دکتر کاولی
 • دکتر حیدر زاده
 • دکتر صفرپور
 • دکتر یکتا
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر محبی
 • دکتر بدخش
 • دکتر همراه
 • دکتر هوش

سه شنبه صبح بزرگسال • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر یکتا
 • دکتر محبی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر مهیار ملکی
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر مژدهی

چهارشنبه صبح بزرگسال • دکتر آتشی
 • دکتر کاولی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر محمدی
 • دکتر طهماسبی
چهارشنبه صبح بزرگسال
 • دکتر مطلق
 • دکتر محبی
 • دکتر ملکی
 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر نیکویه
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر سجودی

کشیک عصر بزرگسال

شنبه عصر بزرگسال


 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر منجی
 • دکتر محمدی 
 • دکتر مژدهی 
 • دکتر خانجانی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر طهماسبی
 • دکتر بلیانی
 • دکتر هوش
 • دکتر موسوی
 • دکتر محبی
 • دکتر مرتضایی

یکشنبه عصر بزرگسال


 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر صفرپور
 • دکتر  خان بابایی
 • دکتر هوش
 • دکتر  مشتاق پور
 • دکتر منجی
 • دکتر محبی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر کاولی
 • دکتر آتشی
 • دکتر  بلیانی 
 • دکتر مهیار ملکی
 • دکتر دشت بزرگی

دوشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر خانجانی
 • دکتر صفر پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر علمی
 • دکتر بدخش
 • دکترمرتضائی
 • دکتر مژدهی
 • دکتر موسوی

سه شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 •  دکتر  مژدهی
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر یوسفی
 • دکتر خانجانی
 • دکتر مطلق
 • دکتر بدخش
 • دکتر محبی
 • دکتر بلیانی
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر ملکی
 • دکتر گازر
 • دکتر محمدی

چهارشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر مژدهی
 • دکتر محبی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر یوسفی
 • دکتر سرابی
 • دکتر مطلق
 • دکتر آتشی
 • دکترمشتاق پور
 • دکتر شبرنگ
 •  دکتر موسوی
 • پنجشنبه عصربزرگسال


 • دکترمطلق
 • دکتر صفرپور
 • دکتر آتشی
 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر لسانی
 • دکتر سجودی
 • دکتر علمی
 • دکتر سرابی
   

برنامه کشیک ظهر وشب درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک ظهر و شب

شنبه

 •  ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر بدخش
 • شب 20/30 الی 22/30-مژدهی

یکشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتربلیانی

دوشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 -دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکترطهماسبی

سه شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکترمطلق

چهارشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 -دکتر بدخش
 • دکترمژدهی 22:30شب ساعت 20:30الی 
پنجشنبه
و دکتر طهماسبی ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین

کشیک جمعه

دکتر محبی و دکتر آتشی

برنامه کشیک اطفال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح اطفال

شنبه صبح اطفال
 • دکتر همراه
 • دکتر فرجی
 • دکتر بخشی

یکشنبه صبح اطفال


 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکترخان بابایی
 • مشتاق پور
 • دوشنبه صبح اطفال

 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر بخشی
 • دکتر علیزاده

سه شنبه صبح اطفال

 • دکتر فرجی
 • دکتر لسانی
 • دکتر فبله نما

چهارشنبه صبح اطفال

 • دکتر علیزاده
 • دکتر قاسمی
 • دکتر لسانی
 • دکتربخشی

پنجشنبه صبح اطفال


 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکتر ارزین

کشیک عصر اطفال

شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه 
 • دکتر شیاری
 • دگتر گازر

یکشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین 
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر لسانی
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه
 • دکتر شیاری
 • دکتر علیزاده

دوشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر محبی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه 
 • دکتر شیاری
 • دکتر گازر

سه شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه 
 • دکترشبرنگ
 • دکتر شیاری
 • دکتر نیکویه

چهارشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه
 • دکتر نیکویه
 • دکتر شیاری
 • دکتر لسانی

پنجشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بابایی
 • دکتر محبی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر شیاری
شماره تماس ضروری