به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

برنامه کشیک بزرگسال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح بزرگسال

شنبه صبح بزرگسال • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر بخشی
 • دکتر ملکی
 • دکترحاجعلی
 • دکتر محبی
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر الماسی
 • دکتر تفضلی مقدم

یکشنبه صبح بزرگسال • دکترحیدر زاده
 • دکترحاجعلی
 • دکتر نجفی
 • کتر محبی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر بدخش
 • دکتر طهماسبی
 • دکتر رضاپور
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر مقصودی
 • تفضلی مقدم

دوشنبه صبح بزرگسال


 • دکترحاجعلی
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر محبی
 • دکتر بدخش
 • دکتر طهماسبی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر بخشی
 • دکتر وحیدی

سه شنبه صبح بزرگسال • دکتر حیدرزاده
 • دکتر نجفی
 • دکتر محبی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر شعبان نیا
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر تفضلی مقدم
 • دکتر الماسی 

چهارشنبه صبح بزرگسال


 • دکتر کاولی
 • دکتریوسفی
 • دکتر طهماسبی
 • دکتر محبی
 • دکتر بخشی
 • دکتر علمی
 • دکتر رضاپور
 • دکتر وحیدی
 • دکتر هژیرامیدی
 • دکتر الماسی
 • دکتر عطری 
 • دکتر مقصودی
پنج شنبه صبح بزرگسال
 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر مطلق
 • دکتر محبی
 • دکتر ملکی
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر سجودی
 • دکتر اسدی فر

کشیک عصر بزرگسال

 شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکترخیر خواه
 • دکتر بلیانی
 • دکتر طهماسبی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر رضاپور
 • دکتر رجا
 • دکتر وحیدی
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر محبی

یکشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر هژیر امیری
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر محبی
 • دکتر کاولی
 • دکتر آتشی
 • دکتر بلیانی
 • دکتر خانجانی
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر رضاپور
 • دکتر حنیفی
 • دکتر ملکی
 • دکتر مشتاق پور
 • دکترخیر خواه

 

دوشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر کاولی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر علمی
 • دکتر بدخش
 • دکتر مژدهی
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر خیر خواه
 • دکتر مقصودی

 

سه شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 •  دکتر  مژدهی
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر خانجانی
 • دکتر مطلق
 • دکتر بدخش
 • دکتر محبی
 • دکتر بلیانی
 • دکتر ملکی
 • دکتر هژیر امیری
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر رضاپور

چهارشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 •  دکتر  مژدهی
 • دکتر مطلق
 • دکتر محبی
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر شبرنگ
 • دکتر شعبان نیا
 • دکتر جوانبخت
 • دکتر خان بابائی
 • دکتر وحیدی
 • دکتر حاجعلی

 

پنجشنبه عصربزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 •  دکتر مطلق
 • دکتر لسانی
 • دکتر حنیفی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر خان بابائی
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر الماسی

برنامه کشیک ظهر وشب درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک ظهر و شب

شنبه

 •  ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتراسدی فر
 • شب 20/30 الی 22/30-طهماسبی

یکشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکترحنیفی

دوشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 -دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکترهژیرامیری

سه شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتراسدی فر

چهارشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 -دکتر اسدی فر
 • دکترحاجعلی 22:30شب ساعت 20:30الی 
پنج شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکترارزین
 • شب 20/30 الی 22/30-طهماسبی

کشیک جمعه

دکتر محبی 

برنامه کشیک اطفال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح اطفال

شنبه صبح اطفال


 • دکتر فرجی
 • دکتر هژیر امیری
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر محبی
 • دکتر مقصودی
 • دکتر عطری
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر الماسی
 • دکتر تفضلی مقدم

یکشنبه صبح اطفال


 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکترخان بابایی
 • دکتر دشت بزرگی
 • دکتر گازر
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر محبی
 • دکتر هژیرامیری
 • دکتر مقصودی
 • دکتر تفضلی مقدم
 • دوشنبه صبح اطفال

 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر محبی
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر خیرخواه
 • دکتر یوسفی
 • دکترحاجعلی

سه شنبه صبح اطفال

 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر محبی
 • دکترمقصودی
 • دکتر گازر
 • دکتر عطری
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر تفضلی مقدم
 • دکتر الماسی
 • دکتر لسانی

چهارشنبه صبح اطفال

 • دکتر لسانی
 • دکتر رجا
 • دکتر طهماسبی
 • دکتر نیکویه
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر محبی
 • دکتر الماسی
 • دکتر مقصودی
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر عطری

پنج شنبه صبح اطفال

 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکتر ارزین
 • دکتر سجودی
 • دکتر گازر
 • دکتر اسدی فر

کشیک عصر اطفال

شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر بخشی
 • دکترهژیرامیری
 • دگتر گازر
 • دکتر امیری
 • دکتر رجا
 • دکتر محبی
 • دکتر خیر خواه
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر محمدی
 • دکتر بابایی

شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر بخشی
 • دکترهژیرامیری
 • دگتر گازر
 • دکتر امیری
 • دکتر رجا
 • دکتر محبی
 • دکتر خیر خواه
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر محمدی
 • دکتر بابایی

یکشنبه عصر اطفال • دکتر قبله نما
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر مقصودی
 • دکترهمراه
 • دکتر هژیر امیری
 • دکتر محبی
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر گازر
 • دکتر فرجی
 • دکتر ارزین
 • دکتر حنیفی
 • دکتر یوسفی 
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر خیر خواه

دوشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر محبی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر شیاری
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر رجا
 • دکتر مژدهی
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر امیری
 • دکترمقصودی
 • دکتر خیر خواه
 • دکتر فرجی

سه شنبه عصر اطفال

 • دکتر قبله نما
 • دکتر مژدهی
 • دکتر گازر
 • دکتر ارزین
 • دکتر شبرنگ
 • دکتر نیکویه
 • دکتر قنبرلو
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر بابایی
 • دکتر محبی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر قاسمی

چهارشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه
 • دکتر نیکویه
 • دکتر شیاری
 • دکتر لسانی
 • دکتر محبی
 • دکتر شبرنگ
 • دکتر مشتاق پور
 • دکتر اسدی فر
 • دکتر جوانبخت
 • دکتر خان بابایی

پنجشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بابایی
 • دکتر محبی
 • دکتر شیاری
 • دکتر لسانی
 • دکترمشتاق پور
 • دکتر حنیفی
 • دکتر خان بابایی
 • دکتر قبله نما
شماره تماس ضروری