به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

برنامه کشیک بزرگسال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح بزرگسال

شنبه صبح بزرگسال

 • دکتر امینیان
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر سجودی
 • دکتر قرباندوست
 • دکتر منجی
 • دکتر یکتا
 • دکتر هاشمی
 • دکتر نجفی

یکشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر ارزین
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر سجودی
 • دکتر قربان دوست
 • دکتر محبی
 • دکتر منجی
 • دکترنجفی
 • دکتر یکتا
 • دکتر حیدرزاده

دوشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • اسحاقی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر قربان دوست
 • دکتر ملکی
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر یوسفی
 • دکتر محبی
 • دکتر یکتا

سه شنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر ارزین
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر سجودی
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر سرابی
 • دکتر نجفی
 • دکتر یکتا

چهارشنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر آتشی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر کاولی
 • دکتر سجودی
 • دکتر حیدرزاده
 • دکتر ملکی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر قرباندوست
 • دکتر یکتا

پنج شنبه صبح بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر امیرمحمودی
 • دکتر سجودی
 • دکتر ملکی
 • دکتر محبی
 • دکتر پورقلی

کشیک عصر بزرگسال

شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر امینیان
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر فائقی راد
 • دکتر ملکی
 • دکتر منجی
 • دکتر مریم هدایتی
 • دکتر مونا هدایتی
 • دکتر یوسفی

یکشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر آتشی
 • دکتر سرابی
 • دکتر کاولی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر منجی
 • دکتر مریم هدایتی
 • دکتر یوسفی

دوشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر خانجانی
 • دکتر بدخش
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر رحیم آبادی
 • دکتر سرابی
 • دکتر ضیغمیان
 • دکتر کاولی
 • دکتر مطلق
 • دکتر یوسفی
 • دکتر پورقلی

سه شنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر امیرمحمودی
 • دکتر اسحاقی
 • دکتر بدخش
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر ضیغمیان
 • دکتر مطلق
 • دکتر مونا هدایتی
 • دکتر هاشمی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر خانجانی

چهارشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر پورقلی
 • دکتر حکیمی پور
 • دکتر رحیم آبادی
 • دکتر ضیغمیان
 • دکتر فائقی راد
 • دکتر محبی
 • دکتر هدایتی
 • دکتر یوسفی
 • دکتر سرابی

پنجشنبه عصر بزرگسال

 • دکتر دزفولی زاده
 • دکتر آتشی
 • دکتر سجودی
 • دکتر سرابی
 • دکتر صفرپور
 • دکتر نیکخواه
 • دکتر یوسفی
 • دکتر امیر محمدی

برنامه کشیک ظهر وشب درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک ظهر و شب

شنبه

 •  ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر ملکی

یکشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سرابی و دکتر صفرپور

دوشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ملکی-دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر حکیمی پور

سه شنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سجودی

چهارشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ملکی-دکتر بدخش
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سرابی

پنجشنبه

 • ظهر از ساعت 13 الی 15 - دکتر ارزین
 • شب ساعت 8:30 الی 22:30 - دکتر سجودی

برنامه کشیک اطفال درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

کشیک صبح اطفال

شنبه صبح اطفال

 • دکتر جعفرطهرانی
 • دکتر مقربیان
 • دکتر هاشمی
 • دکتر بخشی
 • دکتر لسانی
 • دکتر همراه

یکشنبه صبح اطفال

 • دکتر علیزاده
 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر بخشی

دوشنبه صبح اطفال

 • دکتر فائقی راد
 • دکتر فرجی
 • دکتر قبله نما
 • دکترمقربیان

سه شنبه صبح اطفال

 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر لسانی
 • دکتر مقربیان
 • دکتر بخشی

چهارشنبه صبح اطفال

 • دکتر علیزاده
 • دکتر قاسمی
 • دکتر لسانی
 • دکترمقربیان
 • دکتر قرباندوست

پنجشنبه صبح اطفال


 • دکتر قبله نما
 • دکتر فرجی
 • دکتر ارزین
 • دکتر بخشی

کشیک عصر اطفال

شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر پورقلی
 • دکتر جعفرطهرانی
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قبله نما
 • دکتر قاسمی
 • دکتر مقربیان
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه

یکشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر پورقلی
 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر لسانی
 • دکتر محبی
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه

دوشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر خسروی
 • دکتر شهابی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر محبی
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه

سه شنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر علیزاده
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه
 • دکتر پورقلی

چهارشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر خسروی
 • دکتر شهابی
 • دکتر فرجی
 • دکتر قاسمی
 • دکتر قبله نما
 • دکتر مقربیان
 • دکتر بخشی
 • دکتر همراه

پنجشنبه عصر اطفال

 • دکتر ارزین
 • دکتر بابایی
 • دکتر مقربیان
 • دکتر محبی
شماره تماس ضروری